Statut

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO


POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1.

1.      Siedziba przedszkola mieści się w Żabnie, ulica Wyspiańskiego 63.

 

2.      Przedszkole nosi nazwę PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE w Żabnie - Konarach

3.      Przedszkole używa pieczęci o treści:

           

      Przedszkole Niepubliczne w Żabnie - Konarach

      33 240 Żabno, ul. Wyspiańskiego 63

           

4.      Organem założycielskim przedszkola jest Stowarzyszenie – Społeczny Komitet Domowy Dzielnicy Konary  zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Krakowie dnia 27 czerwca 2001r. pod nr  0000022368 - XII Wydział Gospodarczy KRS.

 

5.      Przedszkole Niepubliczne w Żabnie-Konarach, zwane dalej Przedszkolem działa na

      podstawie :

      - ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

         2572 z późn. zm.),
- rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie oświaty,
- ustawy z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks pracy ( Dz.U. Z 1998 r.  Nr 21, poz. 94 z późn.zm.),

      - niniejszego Statutu.

 

6.      Przedszkole jest placówką niepubliczną.

 

7.      Przedszkole prowadzone jest na podstawie wpisu do ewidencji prowadzonej przez Urząd Miejski  w Żabnie.

 

8.      Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Małopolski Kurator Oświaty w  Krakowie.

 

9.      Przedszkole może prowadzić oddziały zamiejscowe.

 

10.  Ilekroć  w dalszej części  Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

 

1)      Przedszkolu lub Placówce – należy przez to rozumieć Przedszkole Niepubliczne w Żabnie –Konarach.

2)      Osobie prowadzącej – należy przez to rozumieć organ prowadzący przedszkole;

3)      Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o systemie oświaty;

4)      Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola Niepublicznego              

5)      Rodzicach  – należy przez to rozumieć Rodziców i prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do Przedszkola ,

6}   Dzieciach  – należy przez to rozumieć wychowanków Przedszkola.

 

OSOBA  PROWADZĄCA

§ 2.

1.      Osobą prowadzącą przedszkole jest Stowarzyszenie – Społeczny Komitet Domowy Dzielnicy Konary  zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Krakowie dnia 27 czerwca 2001r. pod nr  0000022368 - XII Wydział Gospodarczy KRS do którego obowiązków należy nadzór nad całokształtem działalności przedszkola, a w szczególności:

 

1)      zapewnia warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych;

2)      nadaje statut przedszkola;

3)      zatwierdza nazwę przedszkola;

4)      zatrudnia i zwalnia dyrektora przedszkola oraz określa jego zadania;

5)      zarządza majątkiem przedszkola;

6)      zatwierdza plan finansowy przedszkola i dokonuje w nim zmian;

7)      ustala:

a) zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;

b)zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników;

c) terminy przerw w pracy przedszkola ,

8)      przeprowadza likwidację przedszkola.

 

2.      Osoba prowadząca odpowiada za przechowywanie oryginałów dokumentacji zezwalającej na prowadzenie przedszkola i wszelkie dokumenty wprowadzające zmiany znaczące dla przedszkola.

 

3.      Osoba prowadząca przeprowadza remonty i inwestycje w przedszkolu.

 

 

CELE  I  ZADANIA  PRZEDSZKOLA

 

§ 3.

 

 

1. Nadrzędnym celem przedszkola jest dobro dziecka. Cele edukacyjno-wychowawcze realizowane są przez przedszkole w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego .

2. Przedszkole realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określane  w Ustawie o systemie oświaty i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie ze swym charakterem, a w szczególności:

1)      wspomaga integralny i wszechstronny rozwój dziecka;

2)      harmonijnie realizuje zadania w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności;
i wychowania, traktuje je jako wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy nauczyciela;

3)      stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej;

4)      rozbudza i rozwija indywidualne zdolności twórcze dziecka;

5)      uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans;

6)      uczy samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności oraz umiejętności zgłaszania własnych potrzeb;

7)      kształci umiejętności społeczne, stwarzając warunki do współżycia w grupie
i działania na rzecz innych;

8)      kształtuje poczucie tożsamości kulturowej i narodowej, ucząc otwartości
i szacunku dla innych kultur i narodów;

9)      kształtuje zdrowe środowisko wychowawcze;

10)  wspiera wychowawczą rolę rodziny.

3.      W pracy wychowawczej przedszkole zmierza do tego, aby dzieci:

1)      wychowywały się w poczuciu dobra wspólnego, które jest podstawą życia społecznego;

2)      odkrywały potrzebę dążenia do dobra oraz umiały godzić dobro własne z dobrem innych, wolność własną z wolnością innych;

3)      dostrzegały wartość życia w rodzinie i w oparciu o rodzinę poznawały hierarchię wartości moralnych;

4)      kształtowały w sobie umiejętność słuchania i rozumienia innych;

5)      dostrzegały pełną miłościi były na nią otwarte;

6)      wzrastały w poczuciu godności i poszanowania innych.

4.      W działaniach opiekuńczych przedszkole:

1)      wspiera opiekuńczą rolę rodziców;

2)      zapewnia dzieciom warunki bezpiecznego pobytu w przedszkolu;

3)      troszczy się o zdrowie dzieci poprzez:

a)      konsultacje ze specjalistami: logopedą, psychologiem, pedagogiem w miarę posiadanych środków finansowych;

b)      proponowanie zdrowego stylu życia;

c)      organizowanie placu zabaw, spacerów i wycieczek wypoczynkowo - poznawczych;

d)      prowadzenie różnorodnych form wychowania fizycznego;

e)      zapewnienie zdrowych  posiłków;

f) otaczanie szczególną troską dzieci z dysfunkcjami i trudnościami adaptacyjnymi.

5.      Przedszkole może prowadzić również inną działalność skierowaną do dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym spoza placówki oraz do ich rodziców.

 

ORGANY   PRZEDSZKOLA  I  ZAKRES  ICH  DZIAŁANIA

§  4.

Organami przedszkola są:

1. Dyrektor,

2. Rada Rodziców.

 

 

ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW PRZEDSZKOLA

 

§ 5.1. Dyrektora Przedszkola zatrudnia się na podstawie umowy o pracę.

 

2. Dyrektor Przedszkola jest zobowiązany i uprawniony do:

 

1/  przyjmowania i zwalniania nauczycieli oraz pozostałego personelu Przedszkola,                         

     po uzyskaniu zgody organu prowadzącego,

2/  realizowania założeń i koncepcji przedłożonych przez Kuratorium Oświaty i organ

     prowadzący Przedszkole,

3/  bieżącego zarządzania pracą Przedszkola,

4/  zawierania umów z rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczenie usług Przedszkola,

5/  zobowiązany jest prowadzić ewidencję dzieci odbywających w przedszkolu roczne

     przygotowanie przedszkolne,

6/  współdziałania z dyrektorami szkół w obwodzie zameldowania dziecka o spełnianiu przez

     dziecko obowiązku przedszkolnego w tutejszym przedszkolu,

 

 

RADA RODZICÓW

 

§ 6.

1. Rada Rodziców jest organem społecznym działającym na rzecz Przedszkola współpracuje z Dyrektorem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i Przedszkole.

2.  W Radzie Rodziców zasiadają trzej rodzice wychowanków Przedszkola, wybrani w trybie głosowania na pierwszym zebraniu dla rodziców w każdym roku przedszkolnym.

3. Rada Rodziców ma prawo do:

           a/ wglądu w roczne plany pracy Przedszkola a także do konsultacji i  współrealizacji

               planów miesięcznych,

            b/ do wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu opinii na temat pracy

                Przedszkola,

c/ spotkań z organem prowadzącym w celu wymiany informacji i oraz dyskusji                

    i na tematy wychowawcze, dydaktyczne.

 

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 7.

 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy w okresie wakacji      

     ustalonej z organem prowadzącym.
2. Przedszkole czynne jest dla dzieci 9 godzin dziennie  od poniedziałku do piątku.
3. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 2,5 do 6 lat.
   
W przedszkolu dzieci w wieku 6-lat odbywają roczne przygotowanie przedszkolne.
4. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci                         

    w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień,

5. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25,

6.  Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym       

     określa "Arkusz organizacji przedszkola" opracowany przez Dyrektora placówki              

     do dnia 31 maja danego roku,

1/  arkusz organizacji Przedszkola zatwierdza organ prowadzący Przedszkole,

2/  w arkuszu organizacyjnym Przedszkola określa się w szczególności:

a)      czas pracy poszczególnych oddziałów,

b)      liczbę pracowników łącznie,

c)      ogólną liczbę dzieci wraz z podziałem na oddziały,

d)      kwalifikacje kadry pedagogicznej.

 

7. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez  dyrektora  

    placówki.

8. Tygodniowy ramowy rozkład podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej   

    określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w przedszkolu.

9. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja

    wyjścia, wycieczki, uroczystości).

10. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

11. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć

      umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii, powinien być dostosowany            

      do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

a)      z dziećmi 3 - 4 - letnimi około 15 minut,

b)      z dziećmi 5 - 6 - letnimi około 30 minut.

12. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców.

13. Propozycje w tym zakresie zgłasza ogółowi rodziców Dyrektor Przedszkola.
14. W okresie ferii szkolnych, przy zmniejszonej liczbie dzieci w Przedszkolu, dopuszcza

się zmniejszenie czasu pracy przedszkola.

15. Przedszkole zapewnia możliwość pobierania nauki religii przez wszystkie dzieci,           

      których rodzice wyrażają takie życzenie.

16. Dyrektor przedszkola oraz wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani                           

      do zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy
       i
nauki w czasie ich pobytu w przedszkolu, jak również podczas zajęć organizowanych   

       poza jego  terenem (1 opiekun dorosły na 10 dzieci poza terenem przedszkola

 17. Za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice uiszczają comiesięczną opłatę, której wysokość

       regulowana jest zawartą umową.

 18.Wysokość opłaty ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

2O. W okresie wakacyjnym, od lipca do sierpnia, przedszkole sprawuje wyłącznie funkcję

         opiekuńczo – wychowawczą. W tym okresie nie są realizowane dodatkowe zajęcia

         zamieszczone w ofercie przedszkola.

 21. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiszczać  ostatniego dnia każdego  miesiąca   „z dołu”  na konto placówki lub w kasie przedszkola.

 23. Datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto placówki.

 24.Dyrektor może udzielić stałych lub okresowych ulg lub zwolnień z opłat                                

         w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

 

NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  PRZEDSZKOLA

§ 8.

 

1.      W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.

2.      Liczbę etatów nauczycieli i innych pracowników corocznie określa Arkusz Organizacyjny.

3.      Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy (pod nadzorem wykwalifikowanej
i uprawnionej kadry).

4.      Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z dyrektorem placówki w oparciu o obowiązujące przepisy.

 

 

 

NAUCZYCIELE

 

§ 9.

1.      Nauczyciele są głównymi animatorami przedszkola w związku z tym w szczególności oczekuje się od nich:

1)      dążenia do integralnego i wszechstronnego rozwoju osobowości oraz pielęgnowania życia wewnętrznego będącego motorem rozwoju osobowości;

2)      rzetelnego, wynikającego z troski o dobro dziecka, realizowania zadań dydaktycznych
i wychowawczych;

3)      wysokiego i stałego podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych;

4)      nawiązania bliskiego i przyjaznego kontaktu z dzieckiem, co powoduje twórczy rozwój osobowości dziecka;

5)      budowania klimatu wspólnoty ludzi bliskich sobie;

6)      rozwiązywania występujących trudności życiowych dziecka, w cierpliwej postawie bez oczekiwania na szybkie postępy dziecka;

7)      współpracy z rodzicami dzieci w sprawach dotyczących procesu opiekuńczo -wychowawczo - edukacyjnego;

2.      W trakcie realizacji zadań statutowych przedszkola nauczyciel w szczególności ponosi odpowiedzialność za:

1/ prawidłowy przebieg i efekty zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

2/ jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej;

   3)  rzetelne prowadzenie dokumentacji i przechowywanie dokumentacji dydaktycznej;

4)  uwzględnianie indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka;

5)  życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;

6) dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami;

7)  tworzenie w grupie rodzinnej, serdecznej atmosfery;

      8)  powierzone mienie przedszkola.

 

3.      Nauczyciel ma prawo do:

 

1)      wsparcia w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;

2)      bezpiecznych warunków pracy;

3)      pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz do awansu zawodowego;

4)      sprawiedliwej oceny i wynagrodzenia za pracę;

5)      tworzenia  autorskich  programów  nauczania i wychowania;

6)      decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach w porozumieniu
z dyrektorem i po zasięgnięciu opinii rodziców

 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

 

§ 10.

 

1.      Pracowników niepedagogicznych zatrudnia dyrektor przedszkola.

2.      Zakres praw i obowiązków pracowników niepedagogicznych przedszkola ustala dyrektor przedszkola.

3.      Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych określa umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.

4.      Zakres czynności i obowiązków służbowych  na stanowisku pracownika gospodarczego:

 

1)      utrzymywanie czystości w kuchni, przyległych pomieszczeniach;

2)      utrzymywanie czystości sprzętów i naczyń (dezynfekcja i wyparzanie);

3)      mycie naczyń po posiłkach;

4)      stosowanie środków odkażających i dezynfekujących, wietrzenie;

5)      zapobieganie chorobom zakaźnym przez perfekcyjną dbałość o higienę osobistą, wielokrotne mycie rąk;

6)      codzienne wydawanie posiłków;

7)      zachowanie tajemnicy służbowej i państwowej;

8)      dbanie o dobre imię zakładu pracy;

9)      przestrzeganie dyscypliny pracy;

10)  znajomość i przestrzeganie przepisów HACCAP, bhp i p.poż.;

11)  dbanie o dobrą atmosferę w miejscu pracy, kulturalne odnoszenie się do przełożonego, współpracowników i petentów;

12)  wykonywanie wszystkich innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających
z organizacji pracy w placówce.

 

                                                          

 

RODZICE

 

§ 11.

 

 

1. Rodzice mają prawo:

 

1)      uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci,

2)      wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej;

3)      oczekiwania od zespołu przedszkola wysokiego poziomu pracy;

4)      oczekiwania realizacji programu nauczania zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz lokalowych i materialnych warunków jego realizacji,

5)      uzyskiwania rzetelnej informacji na temat rozwoju dziecka, jego zachowania, postępów i ewentualnych przyczyn trudności w procesie wychowawczo-edukacyjnym,

6)      uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia;

7)      otrzymywania jasno sprecyzowane zasady rozliczeń finansowych z przedszkolem.

2. Obowiązkiem rodziców jest:

1)      zapoznanie się ze statutem przedszkola oraz szanowanie jego postanowień;

2)      współpraca z przedszkolem w procesie wychowawczo-edukacyjnym, w czym pomocne są indywidualne konsultacje i obecność na zebraniach i uroczystościach;

3)   terminowe uiszczanie czesnego;

4)      wspieranie realizacji zadań statutowych przedszkola na miarę posiadanych możliwości między innymi w formie materialnej;

5)      czytanie zamieszczonych wiadomości na tablicy informacyjnej;

6)      kontakt telefoniczny wynikający z bieżących wydarzeń np. w celu zawiadomienia
o nieobecności dziecka w przedszkolu;

7)      przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę (zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo) w godzinach funkcjonowania przedszkola – wymagane jest pisemne upoważnienie, które rodzic składa u dyrektora bądź nauczyciela prowadzącego grupę, zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica; osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice (prawni opiekunowie) przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę;

8)      przyprowadzanie do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych jak również przedstawianie na prośbę dyrektora lub nauczyciela zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, iż dziecko jest zdrowie i może uczęszczać do przedszkola, w przypadkach wzbudzających u pracowników placówki podejrzenia o występującej chorobie dziecka np. utrzymujący się kaszel, katar, wysypka, biegunka, stan podgorączkowy, ogólne złe samopoczucie psychofizyczne i inne;

9)      informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a także zgłaszanie nauczycielowi niedyspozycji dziecka zarówno fizycznej jak i psychicznej;

10)  uczestniczenie w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola i rodziny dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych;

11)    popularyzacja działań przedszkola w środowisku.

 

 


WYCHOWANKOWIE

 

§ 12.

 

1.    Dzieci mają prawo do:

 

a} wiedzy na poziomie swojego wieku, do nabywania umiejętności i rozwoju swych

     uzdolnień,

      b)  informacji o poziomie jego wiedzy i umiejętności oraz do określenia jego

           predyspozycji psychofizycznych i dysfunkcji (nauczyciel może prosić o konsultację            

           ze specjalistami),

      c)  zapoznania się z zasadami postępowania w przedszkolu, we wszystkich sferach życia  

           społeczności przedszkolnej,

      d)  uzyskiwania instrukcji i pomocy nauczyciela lub opiekuna we wszystkich sytuacjach   

           życiowych,

      e)  odmowy jedzenia posiłków, ale o fakcie tym przedszkole musi poinformować  

           opiekuna dziecka.

2. Dzieci mają obowiązek:

      a)  stosowania się do poleceń nauczyciela,

      b)  szanowania swojego kolegi oraz wytworów jego pracy;

c)      słuchania  i reagowania  na polecenia nauczyciela,

d)      przestrzegania ustalonych zasad w grupie,

e)      okazywania  szacunku nauczycielowi oraz innym osobom,

f)        szanowania  poglądów i przekonań innych osób,

g)      zgłaszania  nauczycielowi wszelkich niedyspozycji,

h)      szanowania mienia Przedszkola - w przypadkach szczególnych rodzic powinien starać się tę szkodę naprawić,

i)        utrzymania czystości i porządku na terenie Przedszkola,

j)        przebywania pod stałą opieką wychowawcy, wszelkie oddalanie się od wychowawcy jest naganne.

 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLACÓWKI I ZASADY ODPŁATNOŚCI

 

§ 13.

 

1.      Działalność przedszkola finansowana jest z następujących źródeł:

 

1)      dotacji Gminy Żąbno,

2)      opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do przedszkola ,

3)      opłat wnoszonych przez uczestników korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola

4)      darowizn

5)      innych źródeł takich jak np. środki unijne, subwencje, darowizny, odpisy podatkowe.

 

 


ZASADY  PZYJMOWANIA  DZIECI  DO  PRZEDSZKOLA

 

§ 14.

 

1.      Przyjęcie dziecka do przedszkola  następuje na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a organem prowadzącym, który może być reprezentowany przez osobę upoważnioną - dyrektora Przedszkola po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie tzw. „ karty zgłoszenia”.

  1. Dyrektor opracowuje kryteria oraz zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola. Przy zgłoszeniu większej liczby dzieci Dyrektor decyduje o przyjęciu dzieci w oparciu o opracowane kryteria.
  2. Liczba dzieci w Przedszkolu nie może przekroczyć 25 dzieci zgrupowanych w jednym oddziale. Wpis dziecka na listę dzieci uczęszczających do Przedszkola dokonywany jest na podstawie zgłoszenia i po uprzedniej rozmowie z Rodzicami / Opiekunami, a w razie potrzeby po spotkaniu z dzieckiem i przedstawieniu dokumentów o stanie zdrowia dziecka.
  3. Dyrektor może podjąć decyzję o nie przyjęciu dziecka do Przedszkola, w szczególności gdy Rodzice / Opiekunowie zataili istotne informacje o dziecku.

5        Przedszkole przeprowadza rekrutację na podstawie zasady powszechnej dostępności. W przypadku gdy liczba dzieci zgłoszonych do Przedszkola jest większa niż liczba miejsc, pierwszeństwo mają:

-  dzieci 5 i 6 letnie

- dzieci już uczęszczające do Przedszkola ;

- rodzeństwo dzieci uczęszczających;

- dzieci matek i ojców samotnie wychowujących dzieci

 

  1. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka
    z listy wychowanków przedszkola.

 

  1. Rekrutacja dzieci  odbywa się od 01.04- 30 kwietnia.

 

  1. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli przedszkole dysponuje wolnym(i) miejscem(ami).

 

      11. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora przedszkola
             w
przypadku gdy rodzice (prawni opiekunowie):

 

1)      nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu, regulaminu przedszkola i obowiązujących w placówce procedur,

2)      .nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących
w placówce opłat – na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno-prawnej,

3)      zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu,

4)      nie zgłosili dyrektorowi lub nauczycielowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 14 dni, a także wówczas gdy nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a pracownikami pedagogicznymi przedszkola w kwestii rozwiązywania problemów powstałych
w procesie edukacji i wychowania dziecka.

 

     12. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora przedszkola
            w
przypadku gdy swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych

           dzieci.

 

     13. Nie uiszczenie opłaty za przedszkole przez dwa miesiące jest równoznaczne z

           rezygnacją z usług przedszkola i powodem do skreślenia dziecka z ewidencji

           przedszkola.

 

    14. W przypadku podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu dziecka z listy

         wychowanków nie obowiązują przepisy zawarte w umowie cywilno - prawnej.

 

    15. Pisemną decyzję dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola 

         przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 15.

 

1.      Decyzję o likwidacji przedszkola, podejmuje organ prowadzący.

 

2.      Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

3.      Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

4.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

Statut wchodzi w życie z dniem  01 luty 2009 r.

                                    Organ Prowadzący Przedszkole:   Stowarzyszenie – Społeczny

                                                           Komitet Domowy Dzielnicy Konary